Skip to main content

Olomouc – Začal zápis do mateřské školy!

Co je Maple Bear?

Maple Bear je celosvětově největší a nejrychleji rostoucí síť kanadských škol a lídr bilingvní výuky. Nabízíme vynikající předškolní, základní a středoškolské vzdělání založené na osvědčených metodách, díky nimž se kanadské školy řadí mezi nejlepší na světě. Pobočky Maple Bear poskytují vzdělávací program zaměřený na žáky, a to v bezpečném a podnětném prostředí, které v nich vzbudí  lásku k celoživotnímu učení.   
Zápis v

Olomouci

Zápis do mateřské školy v Olomouci již začal! Seznamte se s naší školkou!

Proč kanadské vzdělání?

Kanadský vzdělávací systém zastává první místo mezi anglicky mluvícími zeměmi a v celosvětovém měřítku se setrvale drží na předních příčkách žebříčků OECD. 

 

Kanada se v roce 2018 v hodnocení Programu pro mezinárodní hodnocení žáků PISA umístila v oblasti přírodních věd, matematiky a čtení na prvním místě mezi anglicky mluvícími státy. Stejně jako v letech 2012 a 2015 si i v roce 2018 kanadští žáci udrželi skvělé výsledky a ve všech třech hodnoceních předčili své vrstevníky z ostatních  anglicky mluvících zemí.   

Věříme v radost z učení

Pokud děti během školní docházky okusí radost z učení, která jim vydrží i v dospělosti, čeká je šťastný a spokojený život.

Co nabízíme našim rodičům?

Školy Maple Bear začleňují kanadský bilingvní vzdělávací plán do rámcového vzdělávacího programu zemí, v nichž působí. Z kanadského přístupu ke vzdělání si bereme to nejlepší: imerzní metodu osvojování si anglického jazyka, inovativní přístupy k výuce, laskavý přístup k dětem a důraz na podporu osobního rozvoje. 

 

Jedinečná kvalita výuky

Síť škol Maple Bear si díky kvalitě výuky vybudovala skvělou pověst po celém světě. Maximálnímu přínosu našich vyučovacích metod je uzpůsobeno všechno, počínaje školní budovou až po nábytek. Světlé, prostorné třídy stimulují aktivní zapojení žáků do výuky. Školní vzdělávací program a pomůcky jsou ve všech školách Maple Bear jednotné. Naši učitelé se pravidelně účastní školení vedených kvalifikovanými pedagogy z Kanady.  

Výhody Maple Bear

Vzdělávací plán škol Maple Bear je zaměřený na žáky a zajišťuje jim po všech stránkách bezpečné prostředí – fyzicky, emocionálně, sociálně i intelektuálně. Učitelé žáky zapojují do výuky a motivují je na jejich vzdělávací cestě. Důraz přitom kladou na rozvoj myšlenkových operací a řešení problémů jakožto dovedností nepostradatelných pro úspěšný život ve 21. století.  
Žáci Maple Bear jsou:  

  • Zvídaví: S nadšením se učí a osvojují si nové znalosti.   
  • Sebejistí: Bezpečně dokáží rozpoznat svůj talent a potenciál.  
  • Nezávislí: Jsou připraveni vést vlastní život a rozhodovat se o své budoucnosti.   
  • Myslí analyticky: Přemýšlí kriticky a utvářejí si vlastní názory.  
  • Flexibilní: Rozumí světu, jehož jedinou konstantou je změna.  
  • Kreativní: Otázky „Co kdyby?“ v nich vyvolávají motivaci a nadšení. 
  • Připravení: Jsou vybaveni vědomostmi, dovednostmi a nástroji 21. století nezbytnými pro dosažení vynikajících úspěchů na vysoké škole, v umělecké tvorbě i v životě, a to jak ve své rodné zemi, tak v zahraničí.  
  • Globální: Dvojjazyčnost a kulturní gramotnost je připravují na  globální budoucnost.

Jsme celosvětoví

Školy Maple Bear kombinují to nejlepší z kanadského vzdělávání a přinášejí kanadské bilingvní metody do mateřských, základních i středních škol po celém světě.

35

zemí

560

škol po celém světě

55 000

žáků a studentů

Často kladené dotazy – FAQ

Jakou učební metodiku používají školy Maple Bear?

Kanadská metodika vychází ze studií poukazujících na to, že nabývání nových znalostí je účinnější a trvanlivější, pokud k němu dochází praktickým způsobem. Naše školy tudíž při výuce sází na kreativitu, výzkum, pokusy, objevování, řešení problémů, rozhodování, ochotu podstupovat intelektuální rizika a sdílet informace.

Usilujeme o to, aby se děti dokázaly přizpůsobit změnám moderního světa a aby se učení pro ně stalo celoživotní láskou.  

Školy Maple Bear se zaměřují na celostní vzdělávání. Podporují rozvoj dítěte po všech stránkách – v intelektuální, emocionální, sociální i fyzické rovině.  

Dalším pilířem metodiky škol Maple Bear je dvojjazyčnost, kterou děti pěstují už od raného dětství  prostřednictvím úplného ponoření do angličtiny. Učí se tak druhý jazyk přirozeně a analogicky ke způsobu, jak si osvojují jazyk mateřský. 

Jak se školy Maple Bear liší od škol mezinárodních?

Maple Bear se řídí národními školskými předpisy a slaďují kanadský program s rámcovým vzdělávacím programem dané země. Tím se žákům ze sítě Maple Bear otevírá mnohem více možností dalšího vzdělávání: Kdykoli mohou přestoupit z kanadského systému do jiné školy a naopak, a to během jakéhokoli ročníku. Po úspěšném zakončení středoškolského studia na škole Maple Bear se také mohou rozhodnout, zda chtějí pokračovat na české univerzitě, nebo zvolí studium v zahraničí. Na obě varianty jsou výborně připraveni.   

Rozumí děti bez předchozí znalosti anglického jazyka výuce a aktivitám, během nichž s nimi učitel mluví anglicky?

Metodika škol Maple Bear je navržena tak, aby anglický jazyk pro děti nikdy nebyl překážkou, nýbrž cestou k dosažení jejich cílů. Naši učitelé při výuce učivo pokaždé názorně ukazují na příkladech, ilustrují ho pomocí obrázků nebo předmětů a provádějí děti při jednotlivých činnostech. Odpovědi na otázky i pokyny jsou vždy názorné, aby si děti spojily zrakový i sluchový vjem. Díky tomu si postupem času osvojí i přirozenou a plynulou slovní zásobu a syntax angličtiny.   

Od jakého věku mohu své dítě přihlásit do Maple Bear?

Velice doporučujeme posílat děti do Maple Bear už od předškolního či nízkého školního věku, aby mohly co nejvíce těžit z imerzní metody osvojování si anglického jazyka a z výukové metodiky sítě našich škol.   

Co když dítě nerozumí tomu, co mu učitel říká? Co když ve třídě promluví ve svém rodném jazyce, jak bude učitel reagovat?

Ve školách Maple Bear jsou děti vedeny tak, aby pro ně anglický jazyk nebyl utrpením, nýbrž radostí. Učitelé proto využívají obrazové, sluchové, hmatové a další pomůcky a ve všech ohledech se snaží zajistit, aby jim děti rozuměly. I tak je naprosto normální, že děti někdy promluví svou mateřštinou, zachovají v anglické promluvě syntax české věty či oba dva jazyky zkombinují. V takových případech učitelé vždy názorně zopakují, jak věta či slovo zní správně – děti si jazyk naposlouchají a časem jej plně pochopí.   

Povídají si děti mezi sebou v anglickém nebo svém rodném jazyce?

Děti si velice rychle začnou spojovat školu Maple Bear s užíváním anglického jazyka a mluví spolu často anglicky i během vyučování a o přestávkách. Nicméně to není jejich povinností. K užívání angličtiny jsou však vždy vybízeny při komunikaci s učiteli. 

Proč nosí děti uniformy?

Důvodů je hned několik. Zaprvé nošení uniformy v dětech vytváří pocit sounáležitosti, podporuje jejich  vzájemné vztahy a utváří dojem jednoty. Na výletech uniformy zase pomáhají k zajištění bezpečnosti. Nošení uniforem umožňuje dětem rozvíjet kreativitu v jiných ohledech než je způsob odívání. 

Jsou učitelé v Maple Bear rodilými mluvčími?

Učitelé ve školách Maple Bear pocházejí z různých koutů světa. Někteří z nich jsou rodilými mluvčími angličtiny. Pro získání místa učitele nebo koordinátora na škole Maple Bear však angličtina jako rodný jazyk nutným předpokladem není. Školy Maple Bear vedou kanadští akademičtí ředitelé, kteří absolvovali kanadské pedagogické vzdělání a disponují rozsáhlými zkušenostmi se zřizováním a vedením škol od úrovně předškolního vzdělávánípo střední školy.