Skip to main content

Bezpečné, dvojjazyčné a podnětné prostředí pro všechny děti

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Mateřská škola Maple Bear

Mateřská škola

3–6 let  

V mateřských školách Maple Bear rozvíjíme dovednosti, znalosti a jedinečnost každého dítěte. Dáváme jim do vínku schopnosti, které žádné technologie v budoucnu nenahradí: zvídavost, analytické myšlení, sebevědomí, samostatnost, adaptabilitu, kreativitu a globální smýšlení.

 

Školy Maple Bear vnáší do vzdělávacího procesu to nejlepší z kanadského vzdělání: plnou imerzi dítěte do anglicky mluvícího prostředí, inovace, péči a důkladný přístup k učení a osobnímu rozvoji. Věříme, že děti, které opustí naše brány, budou v budoucnu šťastné a úspěšné. Budou umět přemýšlet, analyzovat a přebírat zodpovědnost. Budou uvědomělými globálními občany.   

Mateřské vzdělání

Anglický jazyk a literatura

V posledním ročníku mateřské školy budou děti schopny efektivně komunikovat v anglickém jazyce, tedy rozumět i mluvit. Seznámí se s písmeny abecedy, dokáží přečíst základní anglické texty, při učení nových slovíček budou schopné uplatnit techniku správné výslovnosti. Dokáží napsat jednoduché texty a nebudou mít problém v angličtině vnímat a užívat audiovizuální materiály.   

Osobní rozvoj a sociální dovednosti

Děti se naučí sdílet, respektovat ostatní, naslouchat a chápat, že každý z nás je jiný, že každý máme jiné přednosti a zastáváme ve společnosti jinou roli.

Věda a technologie

Děti se budou zajímat o okolní svět, budou znát vlastnosti nejběžnějších materiálů, na základě pozorování rozpoznají jednotlivé přírodní cykly a při učení budou s ostatními pracovat na počítači.  

 

Kreativita

Děti dokáží ztvárnit své myšlenky pomocí barev, tvarů a různých prostředků. Budou schopny vyjádřit své dojmy pomocí hudby, umělecké tvorby, formou divadelního představení i tance. 

Tělocvik a zdraví

Děti budou rozvíjet své fyzické dovednosti (například rovnováhu a ohebnost), naučí se základní pravidla bezpečnosti, budou se umět podělit, počkat, až na ně přijde řada, zapojit se do společné práce a seznámí se s pravidly chování.  

Matematika

Děti budou schopny řešit základní matematické problémy. Seznámí se s přírodními zákony, pochopí koncept čísel, porovnávání, množiny, naučí se sčítat a odčítat. Začnou rozpoznávat dvourozměrné a trojrozměrné objekty, číst v jednoduchých grafech, naučí se základní principy měření, hodnocení a základy teorie pravděpodobnosti.  

Rozvoj jazykových znalostí a získání jazykových dovedností

Děti do mateřské školy Maple Bear vstupují se znalostí svého mateřského jazyka. Při jeho osvojování procházejí několika fázemi, jež se do značné míry vzájemně prolínají. Jsou jimi jsou poslech, porozumění, mluvení, čtení a psaní. U anglického jazyka to probíhá podobně. A studie ukazují, že učení dvou jazyků souběžně rozvíjí jazykový a kognitivní vývoj dětí.   

Imerzní metoda vyučování anglického jazyka spočívá v tom, že jsou děti obklopeny anglickým jazykem po celý den. Učí se poslouchat, mluvit, číst a psát v angličtině, pohybují se v prostředí, kde jsou v kontaktu s anglickými výukovými materiály a výukou vedenou anglicky.  

Jedním z nejdůležitějších vzdělávacích cílů škol Maple Bear je čtenářská gramotnost zahrnující poslech, mluvení, čtení a psaní.   

Často kladené dotazy

Jaká je provozní doba mateřské školy?

Mateřská škola je otevřena od 7:00 do 17:00.

Řídí se školy Maple Bear českým rámcovým vzdělávacím programem?

Ano, výuka v mateřských školách Maple Bear je koncipována tak, že slaďuje kanadský dvojjazyčný vzdělávací program s českým rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Tým kanadských odborníků na vzdělávání po zevrubné analýze požadavků národních rámcových vzdělávacích programů nastavil program škol Maple Bear tak, aby vyhovoval výstupům stanoveným ministerstvy školství v jednotlivých zemích. Školy Maple Bear obohacují lokální vzdělávací systémy těmi nejlepšími kanadskými vzdělávacími strategiemi a osvědčenými metodami.  

Kolik dětí je v jednom ročníku?

Normy společnosti Maple Bear stanovují maximální počet 18 dětí na jednu třídu mateřské školy. Počet žáků však může být i nižší, záleží na velikosti třídy.   

Kolik učitelů o děti pečuje?

Podle norem společnosti Maple Bear pečují o každou třídu dva pracovníci – učitel a asistent učitele. 

V jakém jazyce jsou hodiny vedeny?

Hodiny jsou vedeny v anglickém jazyce, děti se od útlého věku setkávají s imerzní strategií. 

Když dítě nastoupí do mateřské školy později, bude pro něj složité začlenit se do programu?

Čím dříve děti nastoupí do školy Maple Bear, tím snadněji si osvojí druhý jazyk. Za zmínku stojí i fakt, že proces učení druhého jazyka probíhá přirozeně a většinou nevyžaduje ze strany učitelů zvláštní péči ani pozornost. V prostředí vzájemné spolupráce, kde jeden druhému pomáhá, se noví žáci na náš praktický přístup k učení rychle adaptují a na novou látku a metodiku si brzy zvyknou.  

Je pro děti zařízeno stravování?

Ano, děti mají zařízeno stravování po celý školní den. 

Nabízí škola zájmové kroužky?

Ano, děti mají na výběr z nejrůznějších kroužků. Přesnější informace a ceník budou poskytnuty před začátkem školního roku.   

Jsou poplatky za zájmové kroužky zahrnuty v ceně školného?

Zájmové kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného, Maple Bear však dělá vše pro to, aby jejich ceny odpovídaly situaci na trhu a aby jejich nabídka byla široká.   

Nosí děti uniformu?

Ano, děti na školách Maple Bear nosí uniformu, kterou od nás dostanou na začátku školního roku. Dokoupit jednotlivé části uniformy je možné kdykoliv během roku.   

Nosí děti uniformu každý den? Existují nějaké výjimky?

Děti chodí do školy v uniformě každý den. Jednotlivé školy Maple Bear ale mohou vyhlásit dny, kdy se uniformy nenosí, obvykle jde o svátky a další speciální příležitosti.   

Jsou dětem poskytnuty učebnice?

Žáci dostanou učebnice ve škole, náklady na ně jsou hrazeny v rámci školného. 

Chcete se dozvědět více?