Skip to main content

Školy Maple Bear v dětech podporují zvídavost, touhu po poznání a představivost.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Základní škola Maple Bear

Základní škola

6–15 let  

Základní škola Maple Bear svým žákům nabízí inovativní výuku založenou na tom nejlepším z kanadských učebních metod a strategií, kterou speciálně pro školy Maple Bear vyvinuli uznávaní zahraniční odborníci v oblasti vzdělávání. Zahrnuje osvědčené metody kanadského vzdělávacího systému a zároveň dodržuje požadavky českých školských předpisů.

Nultý ročník

Školy Maple Bear rozvíjejí přirozenou dětskou touhu po poznání prostřednictvím různorodých praktických zkušeností. Učíme děti analyticky uvažovat, řešit problémy, bádat a komunikovat, vedeme je ke kritickému myšlení.

   

První třída

Kurikulum základní školy

Učební plán

Společnost Maple Bear vytvořila vynikající, praktický, důkladný a inovativní vzdělávací program pro základní školy, který vychází z přístupu ke vzdělávání a výchově, jež se osvědčily v Kanadě. Školy Maple Bear pomáhají dětem rozvíjet základní dovednosti v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti, přírodních věd, technologií, řešení problémů, zpracování informací a výpočetní techniky. Podporujeme a motivujeme děti v kritickém myšlení a kreativních dovednostech, které je připraví na úspěch v dnešním světě. Učební program základní školy je sestaven tak, aby dítě vzdělával celostně – po fyzické, intelektuální, emoční i sociální stránce.  

Základní i střední školy Maple Bear kladou důraz na výuku v anglickém jazyce. Minimálně 50 % předmětů je vyučováno v angličtině, zbytek výuky probíhá v češtině. Anglicky vyučujeme anglickou literaturu, matematiku a přírodní vědy. V češtině probíhá výuka dějepisu, zeměpisu, tělocviku, umění a samozřejmě také českého jazyka a dalších předmětů.   

Výuka zaměřená na žáky v bezpečném a podnětném prostředí

V základních školách Maple Bear děti rozvíjejí své komunikační dovednosti ve dvou jazycích (česky a anglicky), a to včetně porozumění textu, mluvení, čtení a psaní.   

V rámci vzdělávacího programu, který vychází z osvědčené praxe kanadského školství a byl zkušenými učiteli upraven specificky pro české prostředí, nabývají žáci nových dovedností a znalostí z matematiky a přírodních věd rozličnými způsoby – nejen prostřednictvím praktických pokusů a experimentů, nýbrž i pomocí projektů, které tyto předměty dětem ukazují ve smysluplném, relevantním světle.   

Učitelé pozorně monitorují rozvoj každého dítěte a vedou jej na jeho vzdělávací cestě. Žák má prostor vzdělávat se samostatně čtením knih, novin, časopisů, rozvíjí své psací dovednosti a pracuje na různorodých projektech. Naši žáci mají rovněž možnost zdokonalovat své dovednosti v rámci skupinové práce. 

Anglický jazyk a literatura

Ve všech ročnících se zaměřujeme na zlepšování jazykových dovedností žáků prostřednictvím poslechu, mluvení, čtení a psaní. Děti se učí číst a psát širokou škálu textů včetně mediálních, čistě sdělovacích (dopisy, e-maily atd.) a dalších slohových útvarů. Úroveň náročnosti roste společně s tím, jak žáci postupují do dalších ročníků. Všechny třídy ale mají jedno společné: Pro všechny je základem výuky čtenářská gramotnost.   

Matematika

V každém ročníku žáky vedeme k pochopení čísel, do stále větší hloubky se postupně věnujeme početním operacím, měření, geometrii, prostorovému vnímání, vzorcům a algebře, práci s daty a pravděpodobnosti. Důraz klademe na řešení problémů, porozumění pojmům, aplikaci naučených postupů a komunikaci o matematice.  

Přírodní vědy

Výuka přírodních věd je postavena na bádání a uplatňování vědeckých metod. Náročnost výzkumů z oblasti biologie, fyziky, chemie a environmentálních věd stoupá s věkem žáků. Důraz je kladen na praktické experimenty a aplikaci vědeckých metod, nikoliv na memorování.  

Často kladené dotazy

Jaká je provozní doba školy?

Škola je otevřena od 7:00 do 17:30. Výuka probíhá mezi 9:00 a 15:00.  

Učí škola dle platného rámcového vzdělávacího programu?

Ano, výuka v základních školách Maple Bear je koncipována tak, že slaďuje kanadský dvojjazyčný vzdělávací program s českým rámcovým vzdělávacím programem. Tým kanadských odborníků na vzdělávání po zevrubné analýze požadavků národních rámcových vzdělávacích programů nastavil program škol Maple Bear tak, aby vyhovoval výstupům stanoveným ministerstvy školství v jednotlivých zemích. Školy Maple Bear obohacují lokální vzdělávací systémy těmi nejlepšími kanadskými vzdělávacími strategiemi a osvědčenými metodami.  

Kolik dětí je v jednom ročníku?

Normy společnosti Maple Bear stanovují maximální počet 22 dětí na jednu třídu. Počet žáků však může být i nižší, záleží na velikosti třídy.   

Učí se děti českou historii a zeměpis?

Ano, všechny vyučovací předměty ve školách Maple Bear se řídí rámcovým vzdělávacím programem daným českým Ministerstvem školství. 

Když dítě nastoupí do základní školy Mapple Bear později, bude pro něj složité začlenit se do programu?

Čím dříve děti nastoupí do školy Maple Bear, tím snadněji si osvojí druhý jazyk. Za zmínku stojí i fakt, že proces učení druhého jazyka probíhá přirozeně a většinou nevyžaduje ze strany učitelů zvláštní péči ani pozornost. V prostředí vzájemné spolupráce, kde jeden druhému pomáhá, se noví žáci na náš praktický přístup k učení rychle adaptují a na novou látku a metodiku si brzy zvyknou.  

 

Je k dispozici český překlad pro studenty, kteří nemluví anglicky?

Podporujeme žáky v tom, aby v anglickém jazyce rovnou mysleli, aby si jej v hlavě nepřekládali. Proto překlad k dispozici není.   

Při imerzní výuce, kterou praktikujeme, děti svůj rodný jazyk nepoužívají a od učitelů ho neslyší. Učitelé jim usnadňují komunikaci pomocí nejrůznějších metod, mezi něž patří rychlost mluvy, obšírné vysvětlení pojmů, gestikulace, obrazové materiály i hry. Děti se v anglickém jazyce zlepšují i tím, že v něm neustále mluví, zpívají a spolupracují, recitují poezii, vytvářejí rýmy, skládají hudební znělky a hrají si.  

Učitelé naše žáky při chybách neopravují, místo toho jim větu či slovíčko zopakují správně, aby si děti správnou syntax či výslovnost zapamatovaly.

Je pro děti zařízeno stravování?

Ano, děti mají zařízeno stravování po celý školní den. 

Nabízí škola zájmové kroužky?

Ano, děti mají na výběr z nejrůznějších kroužků. Přesnější informace a ceník budou poskytnuty před začátkem školního roku.

Jsou poplatky za zájmové kroužky v ceně školného?

Zájmové kroužky nejsou zahrnuty v ceně školného, Maple Bear však dělá vše pro to, aby jejich ceny odpovídaly situaci na trhu a aby jejich nabídka byla široká.   

Nosí děti uniformy?

Ano, děti v Maple Bear nosí uniformu, kterou od nás dostanou na začátku školního roku. Dokoupit jednotlivé části uniformy je možné kdykoliv během roku.    

Nosí děti uniformu každý den? Existují nějaké výjimky?

Děti chodí do školy v uniformě každý den. Jednotlivé školy Maple Bear ale mohou vyhlásit dny, kdy se uniformy nenosí, obvykle jde o svátky a další speciální příležitosti.   

Jsou dětem poskytnuty učebnice?

Žáci Maple Bear učebnice dostávají ve škole, náklady na ně jsou hrazeny v rámci školného. Učebnice vycházejí z kanadských a českých výukových materiálů.  

Obdrží studenti na konci základní školy certifikát o znalosti anglického jazyka?

Střední či vysoké školy obvykle požadují k doložení znalosti anglického jazyka certifikáty z nezávislých testovacích center, jako jsou TOEFL, TOEIC nebo Cambridge. Na jejich úspěšné složení připravujeme žáky v rámci výuky nejen při výuce anglického jazyka, ale i cílenou průpravou zohledňující požadavky jednotlivých zkoušek.  

 

Připraví Maple Bear studenty na studium na vysoké škole v USA nebo v Kanadě?

Dvojjazyčná výuka založená na kanadských výukových metodikách a strategiích dává žákům konkurenční výhodu při přihlašování se na vysoké školy v zahraničí. Žádná vzdělávací instituce, a to ani mezinárodní škola, však nemůže svým absolventům přijetí na univerzitu zaručit. Univerzity mají rozdílné nároky pro přijetí, jiný profil ideálního studenta a jiné přijímací zkoušky.   

Chcete se dozvědět více?